Velkommen til Generalforsamling 2018

Mandag 11. juni, 19:30 på Kulturhuset i Oslo
. . . og påfølgende møte samme kveld klokka 21:00

Åpent temamøte om
«Gramo og amerikanerne»

NORA har de siste to år kritisert at vederlagspenger fra Gramo sendes til amerikanere uten at Norge (i de fleste tilfeller) er forpliktet til dette. Et samlet Storting støtter nå dette synet, og vedtok i mai måned at åndsverkloven må presiseres slik at Gramo aldri skal oppkreve vederlag for innspiller med amerikansk produsent.

Alle foreninger for norske utøvere og produsenter, samt Fond for utøvende kunstnere, er invitert til å diskutere dette spørsmålet og veien fremover for presisering av loven.
NORA og NA inviterer til åpent møte om saken.

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen:
1.    Velkomst ved styremedlem Claudia Scott
2.    Konstituering
–        Godkjenning av innkallingen og fastsetting av dagsorden,
–        Godkjenning av fullmakter og fastsetting av antall stemmeberettigede,
–        Erklæring om at møtet ansees som lovlig satt,
3.    Valg av møteleder  (hvoretter denne overtar møteledelsen)
4.    Valg av referent, tellekorps og to protokollvitner
5.    Styrets årsberetning
–        Innledning ved styreleder Sæmund Fiskvik.
6.    Regnskap
    –     Fremlegging av revisjonsberetning fra revisor Roar Hensvold,
    –     Vedtak om godkjenning av regnskapet.
7.    Kontrollkomitéens rapport (fremlegges under møtet),
8.    Fastsetting av styrehonorar 2017
9.    Fastsetting av kontingent 2018
10. Valg av styre og styreleder, revisor, kontrollkomité og valgkomité   Valgkomitéens innstilling fremlegges under møtet

Årsberetningen finner du her >

Vel møtt!
Hilsen Sæmund Fiskvik, styreleder.
Til info:
I forkant av NORAs årsmøte vil NA avholde årsmøte i samme lokale (18-1930)
Deretter avholdes ca. kl. 21 åpent møte i felles regi av NORA og NA.
vedrørende Stortingets ferske avklaring om Gramo og amerikanerne og forholdet til Fond for utøvende Kunstnere.