Medlemsvilkår NORA

Ved søknad om medlemskap i NORA aksepterer søkeren følgende vilkår:

Medlemmer av NORA forpliktes til å betale årskontingent, og aksepterer at denne kan motregnes ved utbetaling av individuelle vederlag fra NORA.

Fra vedtektenes bestemmelse nr. 4 om at NORA på enkeltområder kan forvalte medlemmenes innspillinger kollektivt ved;
4.1.1 å inngå bindende brukeravtaler om nærmere avgrenset utnyttelse av innspillingene,
4.1.2. å inngå bindende avtale om oppkreving, forvaltning og fordeling av vederlag eller kompensasjon for utnyttelse som er klarert ved avtale etter pkt. 4.1, ved lov eller ved vedtak av offentlig organ fattet med hjemmel i lov.

NORAs vedtekter vedtatt på generalforsamling 28. januar 2016.