Innkalling til generalforsamling 2021

Det innkalles til Ordinær Generalforsamling i Produsentforeningen NORA

Mandag 4. oktober 2021 – 18:00

På nettet

NORAs styre innkaller med dette til Ordinær Generalforsamling i foreninga.

Det vises til tidligere utsendt varsel.

Det gis adgang for medlemmer som har meldt seg på innen fristen: fredag 24.9. kl. 16:00

Påmelding skjer via epost til nora@noramusikk.no

Møtet finner sted på nettet, og det blir senere utsendt lenke til alle påmeldte.

Forslag til dagsorden:

 1. Velkomst ved styremedlem Claudia Scott,
 2. Konstituering ved styreleder Sæmund Fiskvik
  Godkjenning av innkallinga,
  Erklæring om at møtet ansees som lovlig satt,
  Godkjenning av fullmakter og fastsetting av antall stemmeberettigede,
  Fastsetting av dagsorden,
 3. Valg av møteleder (hvoretter denne overtar møteledelsen),
 4. Valg av referent, tellekorps og to protokollvitner,
 5. Styrets årsberetning for 2020 (Se årsberetning her)
  Innledning ved styreleder Sæmund Fiskvik,
  Særskilt orientering om relasjonen til Norsk Artistforbund
  Vedtak om å ta beretninga til etterretning.
 6. Regnskap for 2020 (under revisjon, fremlegges på møtet)
  Presentasjon av regnskapet
  Fremlegging av revisjonsberetning fra revisor Roar Hensvold,
  Vedtak om godkjenning av regnskapet,
 7. Kontrollkomitéens rapport (fremlegges under møtet),
 8. Fastsetting av styrehonorar for 2020/2021,
 9. Fastsetting av kontingent for 2022,
 10. Valg av styre og styreleder, revisor, kontrollkomité og valgkomité
  Valgkomitéens innstilling fremlegges under møtet.

Vel møtt!  Hilsen styreleder Sæmund Fiskvik