Innkalling til generalforsamling 2019

Det innkalles til Ordinær Generalforsamling i Produsentforeningen NORA

Mandag 3. juni, 2019 – 13:00
i Øvingshotellet (Ensemble XL) på Schous, Oslo

NORAs styre innkaller med dette til Ordinær Generalforsamling i foreninga.

Det gis adgang for alle som har tegnet seg som medlem, samt at det gis mulighet for nye medlemmer til å tegne seg ”i døra” ved fremmøte, og dermed oppnå observatørstatus.

Møtet avsluttes slik at alle kan traske over til Gramos generalforsamling klokka15:00.

Forslag til dagsorden:

 1. Velkomst ved styremedlem Claudia Scott
 2. Konstituering
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Erklæring om at møtet ansees som lovlig satt
  3. Godkjenning av fullmakter og fastsetting av antall stemmeberettigede,
   Fastsetting av dagsorden
 3. Valg av møteleder (hvoretter denne overtar møteledelsen)
 4. Valg av referent, tellekorps og to protokollvitner
 5. Styrets årsberetning (se eget dokument på hjemmesida)
  1. Innledning ved styreleder Sæmund Fiskvik
 6. Regnskap (under revisjon, fremlegges senere)
  1. Fremlegging av revisjonsberetning fra revisor Roar Hensvold
  2. Vedtak om godkjenning av regnskapet
 7. Kontrollkomitéens rapport (fremlegges under møtet)
 8. Fastsetting av styrehonorar 2018
 9. Forslag til vedtektsendring om kontingenten (se eget dokument på hjemmesida)
 10. Fastsetting av kontingent 2018
 11. Valg av styre og styreleder, revisor, kontrollkomité og valgkomité   Valgkomitéens innstilling fremlegges under møtet.

Vel møtt!        
Hilsen Sæmund Fiskvik, styreleder