1. Navn og formål  

1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert for å organisere artister,  musikere og band som opptrer som egenprodusent, ved selv å forestå  innspilling av sine musikalske fremføringer. 

1.2. Foreningen er selveiende, og har adresse i Oslo Kommune. 

2. Foreningens innsatsområder  

2.1. NORA har til oppgave å ivareta medlemmenes interesser ved  

∙- kollektiv forvaltning av fonograminnspillinger;  

  • forhandle og inngå kollektivavtaler
  • oppkreve vederlag på medlemmenes vegne og videreavregne,  ∙ individuell forvaltning av fonogrammene;  
  • fungere som forhandlingspool,    
  • etablere tariffer, rammeavtaler og normalkontrakter,
  • være tilrettelegger, rådgiver og verktøykasse,  

∙- å representere dem versus myndigheter og innen kulturlivet, 

– å etablere en møteplass for egenprodusentene.  

2.2. Det skal i alle henseende legges vekt på interessene til norske artister.  

3. Medlemskap  

3.1. NORA skal være åpen for alle musikalske sjangre, og enhver norsk  egenprodusent som i det alt vesentlige lydfester egne (og ikke andres)  innspillinger kan opptas som medlem – hva enten produsenten er organisert som selskap, foretak, bandkollektiv eller privatperson. Enkeltmedlemmer av band/grupper kvalifiserer ikke til medlemskap.  

3.2. For å kvalifisere som medlem må produsenten være mastereier av utgitte  innspillinger (recordings) med en samlet spilletid på minst 20 minutter.  Søknad om medlemskap skjer via foreningens innmeldings-skjema, og  beslutning om opptak treffes av foreningens styre.  

4. Kollektiv forvaltning av medlemmers rettigheter og vederlag  4.1. For å sikre samlet slagkraft, kan NORA på enkeltområder forvalte 

medlemmenes innspillinger kollektivt ved;  

4.1.1. å inngå bindende brukeravtaler om nærmere avgrenset utnyttelse av  innspillingene,  

4.1.2. å inngå bindende avtale om oppkreving, forvaltning og fordeling av  vederlag eller kompensasjon for utnyttelse som er klarert ved avtale etter  pkt. 4.1.1, ved lov eller ved vedtak av offentlig organ fattet med hjemmel i  lov,  

4.1.3. å innhente individuelle fullmakter til frivillig kollektiv forvaltning på  avgrensede områder der medlemmene i utgangspunktet innehar enerett  til utnyttingen,  

4.1.4. å delegere ovennevnte avtale- og legalposisjoner til offentlig godkjent  forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av, samt å overlate  forvaltning av medlemmenes rettigheter utenlands til tilsvarende  organisasjon.  

4.2. Slik forvaltning kan skje på noneksklusiv basis, og ethvert medlem kan  reservere seg mot kollektivavtaler, med mindre disse er lovmessig  ufravikelige eller har forrang etter norsk lov.  

4.3. NORA kan utvide forpliktende brukeravtaler vedrørende utnytting av  innspillinger til også å omfatte egenprodusenter som ikke er medlem av  foreningen. I samband med dette gis styret fullmakt til om nødvendig å søke  departementet om godkjenning av NORA som avtalelisenspartner på aktuelle  områder. NORA kan videre oppkreve egenprodusentvederlag på vegne av  medlemmer og ikke-medlemmer for perioder i forkant foreningens stiftelse.  

4.4. Fordeling og avregning av vederlagsmidler som er oppkrevd kollektivt på  vegne av medlemmene, skal være basert på prinsippet om at vederlag i  størst mulig grad skal fordeles individuelt i samsvar med bruk. Ikke-fordelbare  vederlagsmidler skal benyttes til det beste for norsk utøvende musikk.  

4.5. Generalforsamlingen fastsetter i samsvar med ovenstående et  vederlagsreglement som regulerer den praktiske gjennomføringen. Medlemmenes Gramo-vederlag skal ikke sluses via NORA, men gå uavkortet  direkte til hvert enkelt medlem fra Gramo.  

5. Medlemmenes plikter  

5.1. Foreningens medlemmer skal betale årlig kontingent fastsatt av  generalforsamlingen, men samtykker i at denne kan motregnes mot avregninger fra foreningen. Innmeldingsgebyr er kr. 400, og dekker  kontingenten for innmeldingsåret. Manglende kontingentbetaling innen årets  utløp fører til opphør av medlemskapet.  

5.2. Medlemmene må respektere NORAs vedtekter, og de avtaler om kollektiv  forvaltning som foreningen måtte inngå med andre organisasjoner og  vederlagsbyråer, innbefattet avtaler om oppkreving og fordeling av vederlag  på vegne av medlemmene.  

5.3. 
Medlemmer som i alvorlig grad opptrer i strid med foreningens vedtekter og  vedtak truffet av foreningens organer, eller som aktivt motarbeider foreningen,  kan ekskluderes som medlem. Vedtak om dette kan kun fattes av  generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og forutsetter 2/3 flertall.
  Styret kan suspendere medlemmer, og om nødvendig innkalle til 

ekstraordinær generalforsamling for å behandle eksklusjonssaker.  

6. Representative organer og tillitsvalgte  

6.1. Foreningen NORA har følgende organer; Generalforsamling, styre,  kontrollkomité og valgkomité. Kun musikkutøvere som er knyttet til et av  NORAs medlemmer er valgbare til tillitsverv i NORAs organer.  

6.2. Medlemmer som har verv eller stilling som kan være i konflikt med NORAs  interesser, er ikke valgbare – og tillitsvalgte som under sin funksjonstid måtte  tre inn i slike verv eller stillinger, må straks fratre sitt NORA-verv. Alle  tillitsvalgte skal i sitt virke legge hovedvekt på foreningens interesser fremfor  snevre gruppeinteresser.  

7. Generalforsamling og medlemsmøter  

7.1. Generalforsamlingen er NORAs høyeste organ, og avholdes årlig i første  halvdel av mai måned. Innkalling skjer skriftlig pr mail og med 30 dagers  varsel. Forslag om saker til generalforsamlingen skal være mottatt hos styret  senest 1. mars.  

7.2. Generalforsamlingen velger etter innstilling fra styret dirigent, referent og to  personer til å undertegne protokollen.  

7.3. På ordinær generalforsamling behandles styrets årsberetning, foreningens  regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomité, fastsetting av kontingent og  styrehonorar, vederlagsreglement, innkomne saker samt valg av styre og  styreleder, revisor og kontroll- og valgkomité.  

7.4. Stemmerett på generalforsamlingen gis kun til medlemmer som har betalt  årets kontingent senest én uke før generalforsamlingen. Stemmeretten bæres  av én person som representerer produsenten. Dersom flere personer påstår å  representere et medlem, kreves det skriftlig bemyndigelse for å avklare  stemmeretten. Samme krav gjelder for eksterne representanter som ikke er  utøvende musiker hos medlemmet, slik som managere o.l.  

7.5. Øvrige medlemmer av band/grupper som ikke bærer stemmerett, innrømmes  observatørstatus. Observatørstatus gis også til medlemmer som har betalt  eller meldt seg inn senere enn fristen eller under selve møtet. Observatører  har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.  

7.6. Ikkemøtende medlem kan gi annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme på  sine vegne. Generalforsamlingens ordstyrer skal kontrollere fullmaktene, og  fremlegge resultatet til godkjenning ved generalforsamlingens åpning.  Møtedeltakere kan representere eller bære fullmakt for maksimalt tre  medlemmer, slik at ingen kan sitte med mer enn fire stemmer.  

7.7. For å være gyldige må fullmakter være NORAs administrasjon i hende senest  én uke før Generalforsamlingen. Etter denne fristen kan fullmakter trekkes  kun ved personlig fremmøte på general-forsamlingen. Originalt fullmaktskort  utstedt for angjeldende generalforsamling må benyttes. Fullmakt gitt in blanco  er ikke gyldig.  

7.8. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles dersom et styreflertall eller  énstemmig kontrollkomité finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av  medlemsmassen begjærer det skriftlig. Innkalling skal skje skriftlig med 30 

dagers varsel, og kun saker som fremgår av innkallingen kan behandles.  

7.9. Etter initiativ fra styret kan det avholdes medlemsmøter for å drøfte aktuelle  enkeltsaker. Innkalling skjer med 15 dagers varsel, og i saker nevnt i  innkallingen kan medlemsmøtet med simpelt flertall fatte vedtak om  foreningens policy såfremt flere enn 30 medlemmer deltar i avstemningen. 

8. Styre  

8.1. NORAs styre skal bestå av seks personer med leder, nestleder og fire  styremedlemmer. Det skal i tillegg velges første og andre vararepresentant til  styret. Styreleder velges av generalforsamlingen, mens styret selv utpeker sin  nestleder blant de valgte styremedlemmene
.  

8.2. Alle styre- og varamedlemmer velges for to år ad gangen, slik at halvparten  av styret er på valg hvert år.  

8.3. Styret skal arbeide lojalt i samsvar med foreningens formål og vedtak, ivareta  forholdet til offentlige myndigheter, ansette daglig leder og fastsette instruks  for administrasjonen. Styret har ellers fullmakt til å utføre alle løpende  forretninger, herunder å forestå forhandlinger og avtaleinngåelse med andre  organisasjoner, foreninger og vederlagsbyråer.  

8.4. Styret skal forberede og tilrettelegge generalforsamlingen, og innstille  kandidater til dirigent, tellekorps, protokollundertegning og valgkomité.  

8.5. Vedtak i styret gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders  stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og  minst to øvrige styremedlemmer møter.
 Varamedlemmer har møte- og  talerett.  

8.6. Styreleder innkaller til møtene, og det skal avvikles minst fem ordinære,  protokollerte styremøter i perioden. Styret kan gi løpende fullmakt eller  delegere ansvar til styreleder eller daglig leder.  

9. Kontrollkomité  

9.1. Kontrollkomitéen skal ha to medlemmer valgt av general-forsamlingen.  Funksjonstiden for medlemmene er to år, slik at ett medlem er på valg hvert  år. Komitéen konstituerer seg selv.  

9.2. Komitéen bør ha kompetanse innen et eller flere av fagområdene  økonomi/jus/administrasjon, samt særskilt kjennskap til musikkbransjen.  

9.3. Det avholdes møter dersom et av medlemmene krever det. For øvrig møtes  komitéen etter behov. Komitéen skal vurdere om NORAs styrende organer  opptrer på en korrekt måte i samsvar med foreningens vedtekter og vedtak,  og avgi en skriftlig rapport til generalforsamlingen. I tillegg kan det avgis  løpende uttalelser til styret. Det føres protokoll fra møtene.  

10. Valgkomité  

10.1. Valgkomitéen består av tre medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er to  år, slik at ett/to medlemmer er på valg hvert år. Komitéen konstituerer seg  selv og bestemmer selv sin arbeidsform.  

10.2. Valgkomitéen har ansvar for å forberede og innstille til alle valg av  tillitsvalgte på generalforsamlingen, da unntatt valg av valgkomité.  

10.3. I sin innstilling skal komitéen ta hensyn til behovet for kompetanse,  kontinuitet, nyrekruttering, kjønnsfordeling og geografisk spredning.  

11. Administrasjon  

11.1. NORAs administrasjon skal ha en daglig leder som besørger driften  innenfor rammer og instrukser fastsatt av styret. Daglig leder har møteplikt og  tale-/forslagsrett i styremøtene.  

11.2. Saker av stor betydning for foreningen skal alltid forelegges styret eller  styrets leder.  

12. Endring av vedtektene og oppløsning av foreningen  

12.1. Disse vedtektene er fastsatt av NORAs konstituerende generalforsamling  28. januar 2016.  

12.2. Endring av vedtektene kan kun skje når saken er varslet i innkalling til  generalforsamling, og krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.  

12.3. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av de avgitte  stemmer på to påfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger  der saken er ført opp på kartet.  

12.4. Ved oppløsning skal foreningens verdier realiseres og overføres til  vederlagspotten, for avsluttende avregning til medlemmene.